Valörer  

Odlingskampanjen omfattar alla fiskar, såväl från sött som salt och bräckt vatten. Fiskar definieras här som alla ryggsträngsdjur inklusive pirålar, nejonögon, hajar, rockor, helhuvudfiskar, fengäddor, störar, bengäddor, bågfena, benfiskar och lungfiskar men inte sjärtlösa groddjur, salamanderdjur, maskgroddjur, reptiler, fåglar eller däggdjur. Inte heller lancettfiskar, bläckfiskar, snäckor, räkor eller andra ryggradslösa djur.

   För många arter är svårighetsgraden okänd eller osäker. Många sådana arter har satts till valören guld för att uppmuntra odling av dessa arter. Chansen att få en guldodling genom att få tag på en ovanlig art och odla den är därför större än tidigare. Eftersom det kommer in en ström av nya arter för närvarande är det rimligt att erbjuda guld för att få ökad kunskap om arten. Odling av arter av valörerna brons och silver där det framkommer uppgifter som tyder på att valören är satt för lågt kan komma att höjas under pågående omgång och påverka även andra odlare (med omgång avses årsvis från första juli till sista juni).

   Om någon som tidigare odlat ett antal arter (och alltså har en god möjlighet att lyckas fler gånger) försöker odla en "ny" eller dåligt känd art utan att lyckas tar jag tacksamt emot rapporter om sådant. Jag kan givetvis inte erbjuda några nålar men väl ett offentligt tack och kanske en förbättrad valörlista.

   Det fanns tidigare två listor: "Lilla listan" och "Stora listan", men fr o m 2008 finns det bara en lista, ARTLISTAN, och den består i huvudsak av lilla listan*, med tillägg av arter från den stora listan**. Alla tidigare listor (före 1 juli 2006) upphör härmed att gälla. Samtliga arter som lever åtminstone en del av sitt liv i havet (och aldrig hela sitt liv i sötvatten) har valören guld och tas inte upp på listorna.

   Listan följer huvudsakligen ”FishBase” och ”Catalog of Fishes”. I ”FishBase” databas kan man också hitta ytterligare information om de flesta arter. Den systematiska ordningen baserar sig ursprungligen på ”Fishes of the World” (2 uppl) men har uppdaterats i många fall. Underarter har inte accepterats, oftast har de upphöjts till artnivå. Systematik på tandkarpar följer oftast, men inte alltid, ”Killi-Data Online”. Vid namnsättning av populationer av Malawi-cichlider har jag ofta sneglat på ”Cichlidenstube” och för populationer av killis på ”Killifish of Western Africa” samt ”British Killifish Associations” databas. Här har jag dessutom fått hjälp av Anita Persson. För malar är ”PlanetCatfish” en viktig källa där mycket information finns samlad liksom ”Wels Atlas 1”.

   För detaljer om fiskarnas namn, släktskap, biologi och svårighet att odla har jag använt ytterligare ett otal enstaka internet-sidor samt olika publikationer som alla får förbli anonyma.

   Valörer baserar sig ofta på äldre listor där bl a Ola Åhlander, Ola Svensson, Kjell Fohrman och Joakim Ström gjort grovjobbet. TACK TILL ALLA ER SOM LAGT NED TID OCH ARBETE PÅ LISTORNA.

  * Lilla listan omfattar alla arter som rapporterats odling på tidigare (men pga ofullständig arkivering framför allt from 1 juli 2004 och några år framåt kan några arter saknas).

  ** Stora listan kan vara svårare att hitta i, men skall på sikt omfatta samtliga arter och populationer. Den går dock inte alltid ned på artnivå. Man måste därför veta en del om sin fisk för att hitta den i den Stora listan.

  

  Källor:

Addis, T. Killifish of Western Africa. http://www.killifish.f9.co.uk/Killifish/Killifish%20Website/Index.htm

British Killifish Association. http://www.bka.org.uk/

Dignall, J (red.) PlanetCatfish. http://www.planetcatfish.com/

Eschmeyer, W. Catalog of Fishes on-line, http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatsearch.html

Evers, H.-G. & I. Seidel. 2002. Wels Atlas Band 1. Mergus. 860 sidor.

Froese, R. & D. Pauly. (red.) FishBase. WWW electronic publication. http://www.fishbase.org

Huber, J.H. Killi-Data Online. http://www.killi-data.org

Krecke, R. Cichlidenstube (Malawicichlider) http://www.cichlidenstube.de/

Nelson, J. S. 1984. Fishes of the World, 2a upplagan. John Wiley & Sons, New York, 523 sidor.