Ny Djurskyddsutredning går nu ut på remiss:

http://www.regeringen.se/sb/d/14129/a/181371
 

Djurskyddsutredningens betänkande - Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/186182
 

Regelrådet avstyrker förslaget.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/61/82/3e2c39bd.pdf
 
Äppelsniglar